Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika                      w Gdańsku

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Gdańsku  w zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:                  2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Budynek szkoły jest wpisany jest do Rejestru Ochrony Zabytków (liczy ponad 100 lat)                               i składa się z dwóch części. Jedna, która jest nieprzystosowana do osób                                 z niepełnosprawnością ruchową  i druga przylegająca część sportowa  (sala gimnastyczna z zapleczem sztniowo-sanitarnym.)  Ta część budynku przeszła kapitalny remont w roku 2016r. i została dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Gdańsku znajduje się przy ulicy Wały Piastowskie 6

 

Dojazd 

Do siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Gdańsku  przy ul. Wały Piastowskie 6  można dojechać liniami tramwajowymi numer  2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 - przystanek Dworzec Główny oraz liniami nr 3, 7, 8, 10 przystanek przy Placu Solidarności.                                                                                                                            Można dojechać także liniami autobusowymi numer 106, 108, 111, 112, 118, 132, 138, 151, 167, 178, 184, 186,  189, 199 przystanek Wały Piastowskie.

Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego i autobusowego wynosi około 150 metrów.  

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie  https://ztm.gda.pl 

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Główny. Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 500 metrów. 

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie  https://www.skm.pkp.pl 

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.  

 

Opis ogólny budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Dla interesantów udostępnione jest jedno wejście do budynku szkoły od ul.  Wałowej. Na parterze budynku znajduje się portiernia. Sekretariat Szkolny oraz gabinety Dyrekcji Szkoły są na 1. piętrze w budynku A.